Blogg

Därför kan ledarskap inte digitaliseras

Trygghet i organisationen leder till motivation, kreativitet och innovation vilka tillsammans leder till utveckling framåt. Dessa tre viktiga komponenter i en organisation eller team kan inte digitaliseras. Data visar oss de siffror vi vill se, förutspår det som vi efterfrågar och avancerade modeller tränas på de data vi tillhandahåller.

Ledarskap får därför en allt större vikt i dagens organisationer för att koppla tillbaka till att data syftar till att förklara verkligheten. I en era av det datadrivna blir paradoxen att våga ta risker utanför det datat visar. För att våga ta dessa risker behöver ledarskapet konstant arbeta med en grundplatta av trygghet som skapar förutsättningar för risktagande och möjlighet till kreativitet och innovation. 

Som nämns ovan är data till för att förklara verkligheten och där med skapa förutsättningar för dagens ledare att bli framgångsrika och fatta bättre beslut. Sätter vi detta i kombination med ett data-drivet ledarskap hittar vi 4 nyckelfaktorer framtidens ledare behöver tänka på för ett "analogt agerande i en digitaliserad värld".

Nyckelfaktorerna för ett data-drivet ledarskap:

  • Förstå din verklighet - för att kunna utmana den

  • Källkritiskt förhållningssätt - delarna bygger upp helheten

  • Arbeta med hypoteser

  • Relatera satsningar till verksamhetsmål och synliggör dem 

Förstå din verklighet - för att kunna utmana den 

Varför agerar vi människor i vissa fall helt irrationellt? 

Exempelvis - ett bolag kämpar med att gå med vinst, en beslutsfattare ser förra årets högst prioriterade fokusområden. I toppen ligger "sänka kostnader med 15 %" baserat på att externa utgifter har dragit iväg och större investeringar har tagits. Det som ligger kvar i beslutsfattarens mentala fokus är att få ner kostnaderna, när det kanske nu finns möjlighet att öka intäkten baserat på genomförda investeringar - men baserat på den mentala bilden, läggs mer fokus på att följa upp kostnaderna snarare än att följa upp och analysera vad som ökar intäkten. Således fattas beslut baserat på att spara resurser snarare än att maxa avkastningen. 

Detta kalas kognitiv bias - en kognitiv bias är när vår hjärna fungerar irrationellt på vissa konsekventa sätt, upprepade gånger.

Kognitiv bias är den data-drivna ledarens största fiende eftersom att detta fenomen förhindrar att data-drivna insikter förankras i våra hjärnor. 

Exemplet ovan baseras på en kognitiv bias som kallas "Förankring". Detta innebär att beslutsfattaren fokuserar och förlitar sig på den första informationen som hjärnan tog till sig (ankaret), dvs kostnadsbesparingen, när beslut fattas - vilket innebär att hjärnan använder denna information även när beslut ska fattas i andra avseenden eller senare skede. 

För att kunna fatta data-drivna beslut måste du identifiera vad som begränsar dig, dvs vilka kognitiva bias har du som blir direkt hämmande för ditt beslutsfattande. Hitta dem och förstå dem. Således kommer helt nya förutsättningar skapas som gör det möjligt för dig att ta till dig data-drivna insikter och därmed agera på dem. 

Ladda ner vår guide!  Fyra steg till att jobba mer datadrivet  I denna guide delar vi med oss av våra allra bästa tips på hur du börjar din  datadrivna resa och kommer igång på riktigt. Hämta guiden

Källkritiskt förhållningssätt - delarna bygger upp helheten

Den data-drivna ledaren använder data för att förstå ett händelseförlopp (även kallat "storytelling") där man sätter data i kontext - dvs det handlar inte om rapporter som visar olika nyckeltal och fina grafer utan det handlar om att förklara verkliga händelser, processer, arbetssätt och resultat. 

Att vara en data-driven ledare innebär förståelse för hur informationen har tagits fram, vilken data som ligger till grund för informationen, vilka källsystem datat kommer ifrån, hur datat har hämtats och analyserats. Även kvalitén på datat är viktigt för den data-drivna ledaren.

Så varför behöver den data-drivne ledaren ha en mer djupgående förståelse än vad en rapport visar? Jo, allt för ofta lägger beslutsfattare tid på att diskutera olika siffror - framförallt när dessa siffror inte ligger i linje med de initiala förväntningarna. Utan sammanhanget som stöd i dessa diskussioner gällande beslutsunderlaget, förvandlas möten lätt till spekulationstillfällen och resultatet blir inget beslut som leder till handling utan snarare beslut som leder till mer validering av det underlag man redan har. Mötet hade blivit mer kärnfullt om det redan fanns en förståelse av sammanhanget och dess narrativ.  

Arbeta med hypoteser

Som sagt - data är till för att förklara verkligheten. Men hur ofta får vi förklaringar på frågorna vi inte ställer? Svaret är : Väldigt sällan. 

En data-driven ledare måste därför vara nyfiken och se data som en möjlighet att utforska verkligheten, snarare än att stirra sig blind på data som ger en förklaring och acceptera det som en sanning. Att arbeta med hypoteser innebär att arbeta med rörlig materia - det står aldrig stilla. 

En Hypotes är bara så bra som de utmaningar den står sig mot. Därför är det viktigt att den data-drivna ledaren ständigt utmanar "gamla sanningar" och förklaringsmodeller med nya insikter för att säkerställa att beslutsfattandet fortfarande är relevant. Eller om insikterna leder till nya hypoteser som därmed formar kommande beslut. 

Den data-drivna ledaren identifierar sina utmaningar, genererar en hypotes kring varför verkligheten ser ut som den gör och därefter analyserar data istället för att titta i sina system och endast utgå från vilka KPIer och mätvärden som finns att tillgå för att fatta beslut framåt. 

Relatera satsningar till verksamhetsmål och synliggör dem

Vad är det för värde som drivs från datadrivna beslut?

Exempel: En arbetsgivare har som mål att vara en åtråvärd arbetsgivare. I det ingår att personalen ska trivas på jobbet. När den årliga interna trivselundersökningen är gjord visar det sig att trivseln faktiskt ökat med 60%. Men att enbart veta att trivseln ökat svarar inte på frågan varför trivseln har ökat. Vilka av de genomförda insatserna är det som bidragit till den ökade trivseln?

En data-driven ledare tydliggör uppföljning av olika initiativ för medarbetarna och visar utfall och resultat på ett intuitivt sätt. Det skapar en tydlighet kring vart organisationen är på väg och varför vissa investeringar görs. Resultatet blir ett ökat engagemanget hos medarbetarna och ett inre driv där alla drar åt samma riktning. 

Exempelvis startade arbetsgivaren i exemplet ovan en obligatorisk chefsutbildning samtidigt som de började bjuda alla på frukost varje torsdagsmorgon. Hade dessa initiativ följts upp separat kopplat till målet att vara en åtråvärd arbetsgivare hade dessa kunnat nyanseras och påverkan härletts mer skiljt. På så sätt hade organisationen kunnat se om det var värt att skicka alla chefer på utbildning eller om det är frukosten som gjort susen för trivseln, eller om det kanske var en kombination av båda?

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen