Blogg

Open Banking & PSD2 - Vart befinner sig den svenska finansmarknaden?

I takt med att PSD2 trädde i kraft i September 2019 påbörjar allt fler aktörer inom den finansiella industrin undersöka möjligheterna med Open Banking. Ett användbart och hög relevant område är att använda information via Open Banking för att skapa bättre information i samband med kreditriskbedömningar. Accigo har under våren 2020 genomfört en marknadsanalys med syfte att förstå var olika segment inom finansbranschen befinner sig inom just Open Banking/PSD2, vilka möjligheter de ser framåt samt vilka utmaningar som riskerar att uppstå på vägen. 

Enligt statistik från bl.a SCB, har privatlån de senaste fem åren ökat markant i förhållande till historisk utveckling. I samband med att en förfrågan av ett privatlån utvärderas, görs en kreditriskbedömning på underlag som många gånger baseras på föråldrad information och som inte visar kreditsökarens totala skuldsättning. Det i sin tur medför att bankerna riskerar att underestimera kreditrisken på kunder som nyligen belånat sig högt, vilket kan vara en riskindikator i sig själv, och samtidigt lever på marginalen. 

I samband med den ökade arbetslösheten och negativa ekonomiska tillväxten som väntas i spåren av Covid-19, riskerar därför bristen på realtidsdata kring privatpersoners finansiella situation, att slå ännu hårdare mot de banker som jobbar med konsumtions- & privatlån inom B2C när nya lån ska accepteras. Om kreditförlusterna av dessa lån ökar signifikant riskeras därför en redan ansträngd ekonomi att påverkas negativt både för hushåll och de finansiella institut som äger fodringarna på dessa lån. Banker som erbjuder den här typen av lån har därför möjlighet att genomföra mer korrekta kreditriskbeslut genom att dra nytta av den information som tillgodoses genom PSD2/Open Banking. 

PSD2/Open Banking möjliggör realtidsinformation om kunders ekonomiska situation och utgör därför bland annat ett kraftfullt underlag för att undvika riskfyllda lån och på så vis minimera kreditförluster. Det ska dock understrykas att möjligheterna med Open Banking/PSD2 inte bara finns inom kreditriskbeslut utan att den information som tillgodoses har potential att öka kundupplevelsen på många olika sätt när kund och bank interagerar med varandra. I samband med att PSD2 trädde i kraft under September 2019 ser vi en trend av att allt fler banker undersöker möjligheterna med Open Banking, även om relativt få har tagit steget till att dra full affärsnytta av Open Banking, inte minst inom kreditriskprocessenAccigo har under våren 2020 genomfört en studie av den svenska finansmarknaden för att kartlägga var fintech, nischbanker och storbanker befinner sig inom området idag. Nedan är slutsatserna av studien inom respektive segment utifrån nuläge, vision samt identifierade utmaningar för att nå visionen. 

Nuläge 

Finansmarknaden befinner sig i stor förändring som ett resultat av införandet av det nya betalningsdirektivet PSD2. Fintechs, nichbankerna och storbankerna som agerar inom det ekosystem som påverkas av eller aktivt jobbar med Open Banking är av den gemensamma åsikten att APIerna reglerade genom PSD2 möjliggör för enklare, stabilare och säkrare sätt att hantera data. Ekosystemet bygger på att bankerna delar med sig av transaktionsdata genom öppna APIer, som tredjepartsaktörer med tillstånd av Finansinspektionen kan ta del av, för att innovera nya eller förbättrade finansiella produkter och tjänster. Övergången till att anpassa verksamheter och processer till APIerna är i nuläget ett stort arbete för alla aktörer som kräver tid och teknisk kompetens.    

 • Fintech har en nyckelroll i ekosystemet att driva innovationen framåt och skapa värde genom Open Banking. Det nya direktivet PSD2 ställer krav på tredjepartsaktörer att övergå från tidigare metoder som screen scraping för att inhämta ekonomisk data, till att använda de öppna APIerna som tillhandahålls av banker. I nuläget hämmar omställningen innovationsprocessen hos de tillfrågade företagen som sammanställer sina egna data, då mycket tid går åt till att hantera APIerna som skiljer sig ifrån hur man tidigare arbetat med screen scraping till exempel.  
 • Storbankerna visar på ett stort intresse för Open Banking, men har under 2019 ställts inför utmaningar i och med PSD2:s krav att tillhandahålla transaktionsdata genom öppna APIer. Vissa banker har även kommit längre i att utforska möjligheterna med Open Banking genom att exempelvis skapa sandbox-miljöer och öppna upp för tredjepartsaktörer att ta del av data.  
 • Nischbankerna befinner sig i olika mognadsfaser i sin Open Banking-resa, medan en del nischbanker bygger sin affär på Open Banking, undersöker andra fortfarande hur de kan utnyttja möjligheterna som skapas genom Open Banking. Hälften av de tillfrågade nischbankerna har utmaningar i att arbeta innovativt med sin affär inom Open Banking, då stort fokus ligger på att förhålla sig till den nya regleringen, eftersom de i likhet med storbankerna är reglerade att dela med sig av sin transaktionsdata 

Vision och framtidsutsikter 

I och med att många aktörer redan idag skapar nya affärer och ser potentialen i Open Banking så tyder mycket på att vi kommer se förändringar på hur vi definierar och ser på finansiella produkter och tjänster även fortsatt framåt.  

 • Fintech: Fintechs vill fortsätta vara den drivande kraften på Open Banking-marknaden med visionen att skapa attraktiva och lättillgängliga produkter som frambringar en holistisk bild för varje individs ekonomi. Vidare efterfrågas att mer data ska tillgängliggöras genom APIerna för att kunna inhämta all ekonomisk information genom dessa, till skillnad från idag då endast transaktionsdata regleras i PSD2. Fintechs vill även se tydligare branschstandards då ett flertal standards är tillåtna på marknaden vilket försvårar sammanställningen av transaktionsdata. Standarder som ofta används vid utformning av APIerna är NextGenPSD2 utformad av Berlin Group och den brittiska standarden CMA9. 
 • StorbankerGenom att själva öppna upp fler APIer än transaktionsdata, exempelvis information gällande försäkringsavtal, låneavtal och sparat kapital, som är reglerad enligt PSD2 visar vissa storbanker på innovation och en vilja att utforska möjligheterna med Open banking och finna sin roll i ett nytt bankväsende. På finansmarknaden ser vi redan idag hur storbankerna i många fall samarbetar med fintechs för att skapa en bredare definition av vad bankernas tjänster och roll i samhället ska innebära framöver 
 • Nischbanker: På grund av nischbankernas spridda verksamhetsfokus har vissa större likheter med fintech i sin framtidsvision, medan andra är mer jämförbara med storbankerna. De aktörer som bygger sin affär på Open banking ser möjligheterna med att kunna samarbete med andra aktörer för att skapa plattformar där de kan erbjuda sina produkter. Likväl finns det nischbanker som fortfarande står inför utmaningar i att identifiera sin roll i det nya ekosystemet.

Ladda ner vår guide! Sex steg för att uppnå affärsnytta med avancerad analys Lär dig hur du implementerar avancerad analys som hjälper dig fatta snabba och träffsäkra beslut. Hämta guiden

Utmaningar 

Samtliga aktörer ser positivt på samarbete och partnerskap för att driva Open Banking framåt. Oavsett roll i ekosystemet står alla inför utmaningar, vare sig det gäller att vara förenlig med PSD2 och kunna tillhandahålla data eller att hantera och analysera informationen för att skapa värde för kunder. 

 • Fintech: Fintech står inför tekniska utmaningar när det kommer till att hantera bankdata, vilket därav försvårar möjligheten att analysera data
  För att sammanställa data från APIer krävs ny teknik, samtidigt som screen scraping eller andra metoder som använts tidigare fortfarande kan vara aktuella för att inhämta annan ekonomisk data. Vidare, finns det även utmaningar att hantera de olika standards som används i gränssnitten som bankerna tillhandahåller vilket resulterar i att datakvalitén varierar.  
 • Storbanker: Även om storbankerna under de senaste åren har påbörjat sina Open Banking-resor står de fortfarande inför utmaningar i att upprätthålla stabila och kvalitativa APIer. Vidare är storbankerna inte lika snabbrörliga som resterande aktörer inom ekosystemet då de är stora organisationer med många och komplexa IT-system. Därav är det essentiellt att bankerna fortsätter att arbeta med att finna sin roll på den framtida finansmarknaden och etablera relationer till andra aktörer i ekosystemet för att kunna dra nytta av innovationen som sker i mer snabbrörliga organisationer 
 • Nischbanker: Likt storbankerna kvarstår utmaningen i att tekniskt underhålla system och tillhandahålla transaktionsdata genom APIer. Nischbankerna befinner sig som tidigare nämnt i olika mognadsstadier. Nischbankerna i framkant möts av liknande tekniska utmaningar som fintechbolag när det kommer till analys och hantering av data, medan andra arbetar med att identifiera hur deras nisch kan stärkas genom Open Banking.  

Samtliga aktörer på marknaden är överens om att Open Banking kommer spela en viktig roll inom den finansiella sektorn. Beroende på om man är fintech, nischbank eller storbank har man olika utmaningar, gemensamt för alla är dock att samarbeten kommer vara nödvändig för att sätta en branschstandard på APIer. På så vis möjliggörs maximal nytta av transaktionsdata via PSD2. Det är essentiellt att genomföra initiativ inom Open Banking som har potential att förbättra kreditriskbeslut och kundupplevelsen för att säkerställa en position i framkant i det finansiella ekosystemet.  

Givet rådande marknadsklimat och för att säkerställa en position i framkant inom branschen, kan det vara en god idé att genomföra initiativ inom Open Banking som exempelvis har potential att förbättra kreditriskbeslut och kundupplevelsen. 

På Accigo har vi både teknisk, analytisk och affärsutvecklingsorienterad erfarenhet av att genomföra projekt inom Open Banking. Utöver det har vi även expertkompetens inom kreditrisk. Har ni frågor eller funderingar relaterat kring utmaningar eller initiativ inom Open Banking, så tveka inte att höra av er så berättar vi gärna mer. 

Kontakta för mer information:
Mail: Joakim.gartmark@accigo.se
Telefon: 0769452605

Skriven av Joakim Gartmark, Ann Wilhelmsson & Ronja Ask.

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Baserat på kategorierna

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen